Gebiedsproces Zuiderveen

In gesprek met de omgeving

Omgevingsmanager aan het woord


“Nobian kent een lange geschiedenis van zoutwinning in Groningen. En in de toekomst willen we dit blijven doen. We hechten dan ook zeer aan een goede samenwerking met de omgeving. Daarom maken we gebruik van een participatieplan voor Zuiderveen, waarmee we de bewoners en omwonenden informeren en betrekken bij de ontwikkeling van een nieuw zoutwingebied. We geven inzicht in de activiteiten en bespreken waar binnen het gebiedsproces participatie mogelijk is. Dit sluit aan bij de werkwijze van Nobian in andere gebieden.” Omgevingsmanager Ellen de Waard houdt zich voor Nobian hier mee bezig.

Participeren

Participatie gaat over hoe in samenwerking met de omgeving een goed project kan worden ontwikkeld. “Daarbij houd je al in de ontwikkelfase rekening met alle wensen en mogelijke zorgen. En bepaal je samen hoe we het project op de beste manier kunnen inpassen, in bijvoorbeeld het landschap. De eerste stap is al gezet doordat we onze intenties kenbaar hebben gemaakt op een informatieavond en via keukentafelgesprekken bij omwonenden thuis. In deze gesprekken geven we uitleg over onze intenties, de participatie, de voorgenomen proefboring en hoe we omgaan met veiligheid.”

Luisteren

“Daarnaast komen we natuurlijk ook vooral om te luisteren, en om te horen wat er bij mensen speelt of welke vragen ze hebben.” Ellen bespreekt wat bewoners belangrijk vinden. “Wij begrijpen de mogelijke impact van dit project en willen mensen zo goed mogelijk betrekken bij de keuzes die Nobian maakt. We krijgen terug dat ze het behoud van het babybos belangrijk vinden. Maar ook dat er een nulmeting aan huizen plaats moet vinden, voordat met werkzaamheden wordt begonnen. Allemaal zaken om rekening mee te houden!”

Meedenken over ontwerp

Over één ding is ze duidelijk. “De omgeving betrekken wij vanaf het begin in de stappen die we nemen om tot een ontwerp van het beoogde wingebied in Zuiderveen te komen. De mogelijke locaties, inpassing van de zichtbare infrastructuur in het landschap, niets staat nog vast. De reacties tot nu toe uit de keukentafelgesprekken is dat mensen de gesprekken waarderen. Natuurlijk is er terughoudendheid, maar men is positief over de mogelijkheid om mee te denken over een ontwerp en over waar eventueel een mogelijke win/win is.”