Gebiedsproces Zuiderveen

ParticipatietrajectHet realiseren van een nieuw zoutwingebied kan ingrijpend zijn voor de omgeving. Participatie en dus het betrekken van bewoners, omwonenden en de lokale overheid zijn daarom essentieel tijdens onze verkenning naar een nieuw te ontwikkelen terrein in Zuiderveen.

Als onderdeel van het gebiedsproces kunnen bewoners en omwonenden participeren in bijvoorbeeld de keuze voor de zoutwinlocaties, het ontwerp van de zouthuisjes en praktische zaken rondom de voorgenomen winning.

Het participatietraject kent verschillende fases en rondes die we hieronder verder toelichten. 

Participeren in de ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase gaan we samen met de omgeving tot een ontwerp komen voor het zoutwingebied in Zuiderveen. Naast dat we een terrein nastreven die aan alle technische en veiligheidsaspecten voldoet en zo weinig mogelijk impact heeft op het milieu, willen we daarin ook de wensen van de omgeving meenemen. Hoe we deze wensen verzamelen, is in onderstaande infographic uitgewerkt. 

Hierin ziet u ook hoe het participatietraject samenhangt met de juridische procedures. Tijdens elke stap kunt u reacties en/of zienswijzen indienen. 

Participatietraject

Participatie in de realisatie- en productiefase

Zodra het ontwerp van het zoutwinterrein in samenspraak met de omgeving is bepaald, de milieueffectrapportage (m.e.r.) is vastgesteld en de vergunningen zijn verleend, komt het project in de realisatie- en productiefase terecht. Het participatietraject stopt hier niet. Ook in deze fases blijven we de omgeving informeren over de stand van zaken rondom het project, over aankomende werkzaamheden en mogelijke hinder die dit kan veroorzaken. Dit doen wij door middel van persoonlijk contact, zoals een wekelijks terugkerende inloopochtend in Heiligerlee, bouwbrieven, en deze website. 

NobianApp (BouwApp)

Een van de manieren waarop we met de omgeving communiceren, is via de BouwApp. De app biedt Nobian de mogelijkheid om updates en documenten te delen over het gebiedsproces Zuiderveen, terwijl bewoners en omwonenden vragen aan ons kunnen stellen en alerts kunnen instellen. 

Een versie van de BouwApp, met alleen projecten en gebiedsprocessen van Nobian, is beschikbaar als NobianApp. Beide versies zijn terug te vinden in de Apple Store of Google Play. Na de app te hebben gedownload, kan via ‘zoek project’ naar het Gebiedsproject Zuiderveen gezocht worden. Selecteer vervolgens het project en voeg toe aan favorieten.