Gebiedsproces Zuiderveen

BodemdalingZoutwinning veroorzaakt geleidelijke en beperkte bodemdaling. De praktijk leert ons dat dit niet leidt tot schade aan huizen en gebouwen.

De bodemdaling wordt jaarlijks gecontroleerd en door middel van satellietmetingen inzichtelijk gemaakt. Daarnaast maken we elke 5 jaar een uitgebreidere analyse. Dan wordt naar de totale bodemdaling van het maaiveld (de bovenkant van het terrein) gekeken. Naast bodemdaling door zoutwinning wordt dan ook bodemdaling als gevolg van inklinking van veenlagen, grondwaterstandverlaging, drainage, gaswinning en zandwinning meegenomen. Door het gebruik van analysemodellen en referentiepunten kan het aandeel van de zoutwinning in de bodemdaling worden bepaald. 

De verwachte bodemdaling voor Zuiderveen is nog niet bekend, die kan pas worden uitgerekend als het veldontwerp gereed is.

Kaders bodemdaling

In het winningsplan worden strengen eisen gesteld aan de bodemdaling. Hierbij wordt onder andere gekeken naar mogelijke effecten en of deze acceptabel zijn. Het winningsplan wordt beoordeeld door allerlei instanties, inclusief TNO, SodM en de lokale overheden.

Nobian meet de eventuele bodemdaling volgens een wettelijk voorgeschreven meetplan met regelmatige tijdsintervallen. Als de maximale toegestane bodemdaling wordt bereikt, bespreekt Nobian met toezichthouder SodM de te nemen stappen.