Gebiedsproces Zuiderveen

m.e.r. beoordelingsbesluit evaluatieboring Zuiderveen


m.e.r. beoordelingsbesluit evaluatieboring Zuiderveen

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een m.e.r. beoordelingsbesluit genomen. Een en ander betekent dat Nobian voor het uitvoeren van de evaluatieboring (ofwel proefboring) Zuiderveen geen m.e.r.-rapportage hoeft op te stellen. 

Volgende stap is publicatie van een ontwerpbesluit van het Ministerie over een omgevingsvergunning. Dat is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu zullen veroorzaken.

Het ontwerpbesluit bevat de conceptvoorwaarden, waaronder Nobian de aangevraagde evaluatieboring mag uitvoeren. Na publicatie volgt een inzageperiode van 6 weken, waarin belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. 

Vervolgens zal het Ministerie een definitief besluit publiceren, waarin de zienswijzen, voor zover van toepassing, zijn meegenomen.

We houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte.